Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СЕНТИЛИОН ООД

При изпълнение на договори и поръчки за производство и доставка
на електронни модули, продукти, системи и услуги

1. ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Тези общи условия (ОУ) за производство и продажби на  електронни модули, продукти, системи и услуги (наричани по-нататък ДОСТАВКИ или ПРОДУКТ), извършвани от СЕНТИЛИОН ООД (наричан по нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ) са обвързващи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е посочил изрично други условия в други документи(оферти, договори).

1.2 ОУ се прилагат за всички търговски сделки.
1.3 ОУ се прилагат в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заявил, че ги приема изрично , а ако той е търговец съгласието му с ОУ се предполага, ако не се е противопоставил веднага след узнаването им.

1.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тези ОУ заедно с офертата или с подписване на търговско споразумение. Предоставянето може да е под формата на линк.

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 При уреждане на правните отношения между ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ във връзка с ДОСТАВКИТЕ се прилагат единствено тези ОУ. Общи условия или правила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се прилагат, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги е приел изрично и писмено. Страните могат да се отклонят изцяло или частично от тези ОУ, ако са се договорили изрично за това в писмена форма.

2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва неограничено своите права на интелектуална собственост по отношение на оферти, предложения, техническа и друга документация (наричани по нататък ДОКУМЕНТИ).
2.3 ДОКУМЕНТИТЕ могат да се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на трети страни само след предварителното съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.4 Точки 2.2 и 2.3 се прилагат съответно и за ДОКУМЕНТИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са били предоставени на трети страни, на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прехвърлил изпълнението на дадени ДОСТАВКИ.

2.5 Всяка от страните има право да използва стандартен софтуер и фърмуер на другата страна, при положение че той остава непроменен, че се използва в договорените параметри и с договореното оборудване. Всяка страна може да прави само по едно резервно копие на стандартен софтуер, собственост на другата страна, без изричното съгласие на последната.

 

3. ОФЕРИРАНЕ

3.1 По запитване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по собствена инициатива ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта за ДОСТАВКИТЕ.
3.2 Параметрите на офертата могат да се уточняват между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е съгласен с параметрите на офертата, той може да направи насрещно предложение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Офертата се счита за приета, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нямат различия по параметрите ѝ и са заявили това изрично. Приемането на офертата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се извърши посредством подаване на поръчка съгласно условията и параметрите на офертата (т. 4 от ОУ).

3.3 Изпълнителя може да предостави нова оферта по същото запитване, но тя се прилага за бъдещи поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За неизпълнените поръчки към момента на подаване на новата оферта се прилагат условията по първоначалната оферта.

 

4. ПОРЪЧКА

4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща поръчка за ДОСТАВКА/И на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.2 Параметрите на всяка поръчка могат да се договарят между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има промяна в обстоятелствата, при които е направена и приета офертата.
4.3 Поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да съдържа най-малко следните параметри: количество за производство, желан срок, начин на доставка, страна, отговорна за осигуряване на материалите, цена, начин и срок на плащане.
4.4 Ако не са били предмет на офертата, в поръчката могат да се включат и други условия, неупоменати по–горе, за които страните се договарят допълнително. Такива са (но не само) изисквания за приложими стандарти, критерии за определяне на качеството, сертификати и друга придружителна документация, специфични изисквания за работа, допустимост за коопериране или превъзлагане, методи за идентификация, проследимост, опаковане, съхранение и транспортиране.
4.5 При получаване на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я потвърждава в рамките на седем работни дни и определя срок, в който може да я изпълни, или предлага промени в параметрите на поръчката.
4.6 Всички поръчки за изпълнение се потвърждават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. Потвърдени поръчки могат да бъдат отменени писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че са налице форсмажорни обстоятелства.
4.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички наложили се технически промени, както и такива, които биха довели до промяна на разходите по изпълнението на поръчката. Промяната се удостоверява с актуализирана оферта.
4.8 Всяка промяна в поръчката или констатирането на несъответствие с изискванията на някоя от страните се предлага и приема писмено от страните.

 

5. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя пълна и актуална техническа документация за изпълнение на поръчката. Всички документи по техническата документация трябва да са с идентификационен номер, наименование и ревизия.
5.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поддържа техническата си документация актуална и предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно информация за измененията в нея. Всяка промяна в ПРОДУКТИТЕ следва да бъде отразена в документацията и тя да бъде предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със следващ ревизионен номер. В случай че промяната касае текущи поръчки, тя е валидна само за поръчките, които все още не са в процес и се разглежда като запитване. Поръчките се препотвърждават с нов срок съгласно оферта.
5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ създава и поддържа актуалната версия на производствената документация, в съответствие с тази на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява за срок от 5 (пет) години от датата на изпълнение на последна поръчка цялата техническа документация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и инструменти и софтуер за ПРОДУКТИ.

 

6. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ

6.1 В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доставя необходимите суровини, материали и оборудване за изпълнение на поръчката:
6.1.1 Доставките на суровини, материали и оборудване са  за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя оборудване, инструменти и изпитващи устройства, негова собственост, за изпълнение на поръчката. Всички тези доставки се удостоверяват с протокол, който се подписва двустранно.
6.1.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при специфични условия на съхранение на предоставените суровини, материали и оборудване.
6.1.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъци в количеството и качеството на получените суровини и материали веднага след приемането, съответно след констатирането им. Отклоненията в качеството или количеството се констатират с протокол на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При несъгласие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи за своя сметка проверка на специализирана независима организация.
6.1.4 Некачествените суровини или материали се връщат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се бракуват, след съгласуване с него, с изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол. Разходите по връщане и/или бракуване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.1.5 Суровините и материалите се доставят в количества и опаковки, подходящи за специфичното оборудване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.1.6 Количествата материали и суровини, необходими за изпълнение на всяка конкретна поръчка се завишават най-малко с 3 (три) %. Същото е валидно и за обезпечаване на нуждите при рамков договор.
6.1.7 При предоставяне на суровини и материали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички остатъчни неизползвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количества за конкретната поръчка, се връщат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако има други отворени поръчки или годишна поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за същите или сходни продукти, за които се влагат тези материали. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да предоставя необходимите материали в срок на годност,  когато такъв е налице. В случaите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма специфични изисквания, както и в случаите, когато не е посочен срок на годност от производителя, приема се за срок за съхранение и влагане в продукт на електронни компоненти за насищане до 5 години за SMD компоненти и 7 години от датата на производство за компоненти тип Тrough Нole.

6.1.8 При неспазване сроковете за доставка на материалите и суровините, необходими за реализирането на една поръчка или при необходимост от нова доставка, срокът за изпълнение се удължава с времето на забавата, съответно доставката.
6.2 В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя необходимите суровини, материали и оборудване за изпълнение на поръчката, условията се договарят за всяка поръчка и включват, но не само – спецификация на материалите, количества, начин на плащане, валутни разлики и банкови такси, доставка, склад и начин на съхранение.
6.3 Условията по т.6 важат и при работа по рамков договор.

7. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7.1 Мястото на изпълнение на поръчката е седалището и адресът на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва еднократни дейности по подготовка на изпълнението – проектиране на инструменти, приспособления и процеси, програмиране на оборудване, технически входящ контрол, подготовка и зареждане на материали. Изработеното в тази връзка остава в собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.3 Времето за подготвителните дейности се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не може да е по-малко от 10 (десет) работни дни.
7.4 Като правило, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява само специфицирани и съвместно съгласувани характеристики на възложените ПРОДУКТИ.
7.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълнява поръчката на партиди, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително относно броя, обема и сроковете за доставка на всяка партида.
7.6 С всяко забавяне на изпълнението, дължащо се на изменения или несъответствия спрямо поръчката,  се удължава срока за изпълнение, съгласувано с  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.7 Всички продукти, които по време на изпълнението са определени като негодни не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за тях се дължи плащане.

8. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА, ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1 Страните договарят срока на доставка за всяка отделна поръчка.
8.2 В потвърждението на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва възможно най-добрите и най-точните срокове за доставка. Обвързващи са само срокове, потвърдени писмено.
8.3 В случай на серийни ДОСТАВКИ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвят прогнозен план, съобразен с обема на реализация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.4 Спазването на сроковете на доставка, предполага навременното получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички документи, които той трябва да представи, вкл. разрешения, одобрения и техническа документация, както и спазването на договорените условия на плащане и изпълнение на други задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай сроковете се удължават чрез писмено съгласуване от двете страни.
8.5 В случай че възникнат обстоятелства, поради които дадена поръчка не може да бъде изпълнена в договорения срок или обем, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и договаря с него нов срок или обем.
8.6 Ако по причина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, експедицията или доставката се забавят с повече от един месец след договорената дата, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да бъдат начислени разходи за съхраняване за всеки следващ започнал месец в размер на 0.2 % от цената на ДОСТАВКАТА, но не повече от 5 %. Това не засяга правото на всяка от страните да претендира за по-високи или по-ниски разходи за съхранение.
8.7 В случаите, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иска продължително съхранение на стоките, предмет на продажба, условията се уреждат в рамково споразумение.

 

9. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

9.1 Стандартните условия за доставка са EX WORKS (мястото на изпълнение) INCOTERMS 2020.
9.2 Други условия на доставка, различни от EX WORKS INCOTERMS 2020, могат да бъдат договаряни допълнително.
9.3 ДОСТАВКАТА се счита за завършена с предаване на изработеното с протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или с предаване на изработеното ведно с транспортни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на превозвач.

 

10. ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ, ПРИХВАЩАНЕ, ЗАБАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

10.1 Размерът на цената или сумата, която се дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се договаря конкретно за всеки вид ПРОДУКТ, на годишна база или за всяка конкретна поръчка.
10.2 Цените са с условие на доставка EX WORKS INCOTERMS 2020, без транспортна опаковка, без ДДС и без банкови такси.
10.3 Страните могат да договорят авансово плащане на цялото или на част от възнаграждението, при наличие на искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за направени от него разходи към трети лица, свързани с доставка на оборудване, инструменти, суровини или материали и при проектиране.
10.4 Плащанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за поетата или изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчка се извършват срещу издадена фактура по посочена във фактурата банкова сметка.
10.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура до 5 работни дни от изпълнение на конкретната поръчка, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да осигури плащането до 10 работни дни от датата на издаване на фактурата или според конкретната оферта.
10.6 Изработеното с материали на Изпълнителя, остава собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното изплащане на дължимите  към него суми, включително, но не само, договорената цена.
10.7 Ако платежоспособността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се влоши след потвърждаването на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не изпълнява ДОСТАВКАТА, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащането на цената и разноските на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или не предостави приемливо за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезпечение на задължението си.
10.8 Ако поръчката не бъде изпълнена по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или бъде отказана от него и част от работата е била изпълнена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответна част от уговореното възнаграждение за изработеното, както и право на възстановяване на всички разходи, които е направил за суровини, материали, оборудване, инструменти, изпитващи устройства, прототипи (образци) и др. за цялата поръчка.
10.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на компенсация, ако изпълнението на поръчката е станало невъзможно изцяло или отчасти поради недостатъци на материалите и суровините, доставени от или купени по поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и поради несъответствия в предоставената документация. За запазване на правата по този член ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва своевременно да предупреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъците.
10.10 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е поел задължение за инсталиране или монтаж на място, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, различно от  адреса и мястото на стопанска дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, наред с договореното възнаграждение, поема и всички необходими разходи като пътни и транспортни разноски и разходите за престой на персонала/подизпълнителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10.11 При отговорност за закупуване на необходимите компоненти  за изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и промяна на цените с повече от 5 %, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да актуализира цената.
10.12 В случай на промяна на валутните курсове долар/евро с повече от 5 % (пет процента) в периода между датата на офертата и датата на получаване на поръчката, то тази промяна се начислява към цената на компонентите. За източник на сравнение в изменението на валутния курс се ползва ЕЦБ (Европейската централна банка).

 

11 НЕУСТОЙКИ ЗА ЗАБАВА

11.1 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на възложена поръчка по своя вина, без основателна причина, и не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той дължи неустойка за забава в размер на 0.1 % от стойността на неизпълненото, за всека седмица забава, но не повече от 5 %.
11.2 При забава в плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на дължимо възнаграждение по издадена фактура, то той дължи неустойка за забава в размер на 0.3 % на ден върху дължимата сума, но не повече от 9 %.

 

12. РЕКЛАМАЦИИ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

12.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламация писмено пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни след приемането на ДОСТАВКАТА. Не се разглеждат рекламации след употреба или каквато и да е експлоатация.
12.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да разгледа рекламацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да се произнесе по нея в срок от десет работни дни cлед получаване на пълната информация, включително и на засегнатите продукти за анализ.
12.3 При уважена рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в разумен срок е длъжен по своя преценка: да поправи за своя сметка рекламирания продукт или да предостави нова услуга.
12.4 При необходимист от външен независим анализ срокът се договаря допълнително.
12.5 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или трета страна отстрани недостатъка, отпада правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за претенции по рекламация.
12.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на рекламация за недостатъци в случаите на: незначително отклонение от договореното качество или количество; незасягане на функционалността, естествено изхабяване или на повреда, възникнала след преминаването на риска от погрешно или небрежно боравене (напр. ESD), прекомерна употреба, неподходящо оборудване, неправилни или неподходящи инсталационни или монтажни дейности, както и в случаите на външни въздействия, които  не са били предвидими при поемане на поръчката или по причина на невъзпроизводими софтуерни грешки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на рекламация и за недостатъци, причинени от неправилни модификации или ремонти, извършени от него или трети лица, както и за последиците от такива модификации или ремонти.
12.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за вреди, причинени от недостатък на разработката и софтуер на продукта.
12.8 По изключение, в спешни случаи, при опасност от нарушаване на сигурността при функциониране на продукт и за да се предпази от непропорционално големи вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато съществува опасност от увеличаване на недостатъка/дефекта, да го отстрани, за което в разумен срок следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да заплати необходимите разходи, които е извършил, в случай че бъде доказано, че недостатъкът е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на задържане или прихващане, ако рекламационните му претенции са удовлетворени.
12.10 Ако рекламацията е неоснователна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за направените разходи.
12.11 Претенциите за обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради дефект в материалите, доставени от него, са изключени. Това не се прилага при умишлено или поради груба небрежност премълчаване на дефекта, както и при неспазването на срока за употреба от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
13.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на компенсация за непреки вреди.

14. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

14.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват да не използват споделената информация с каквато и да било друга цел. Това се отнася, както за техническата, така и за споделената търговска информация.
14.2 Двете страни няма да разкриват на трети страни  информация, свързана с бизнеса на всяка страна, освен ако тази информация не е общодостъпна или общоизвестна. Двете страни са задължени да ограничават достъпа на трети страни до такава информация. Двете  страни  имат право да продължават да използват ноу-хау, свързано с общата работа, доколкото то не е предмет на интелектуална собственост.
Всички проектни данни, създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не трябва да бъдат използвани и предоставяни на трети страни, без писмено съгласие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
14.3 И двете страни запазват правата си върху интелектуалната собственост, която притежават като авторски права, патентни права, търговски марки, както и в случаите на предоставяне или достъп на трети страни.
14.4 Двете страни са задължени да създадат условия за конфиденциалност, обвързващи и техните служители.
14.5 Всяка от страните е длъжна при поискване да върне всички конфиденциални документи или материали и няма право да запазва копия от тях.
14.6 За уреждане на взаимоотношенията между двете страни, във връзка със защита на информацията, личните данни и търговската информация, преди началото на съвместната им работа, страните подписват Договор за конфиденциалност.

 

15. ЕКСПОРТ

15.1 Произведените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти могат да бъдат обект на контрол при експедиция от български и чуждестранни контролни органи във връзка с регулации по международно ембарго. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за спазване на националните и международни регулации по експорт. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да спазва всички изисквания и ограничения по ре-експорт.

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

16.1 Тези ОУ и свързаните с тях договори и сделки се подчиняват на българското законодателство, като е изключено приложението на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки.
16.2 Разпоредба на тези ОУ, която противоречи на императивна норма на приложимото право, се замества автоматично от последната.
16.3 Недействителността на една или повече разпоредби на тези ОУ по никакъв начин не засяга валидността на останалите.
16.4 В случай на несъответствие в превода на тези ОУ обвързващ е българският език.
16.5 Всички спорове между страните се решават по взаимно съгласие, в дух на разбирателство и добро сътрудничество. Всички спорове, породени от тези ОУ или сделка, свързана с тези ОУ, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат окончателно разрешавани от Арбитражния съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България от арбитражен състав от трима арбитри съобразно правилника за арбитраж на този арбитражен съд.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Страните разменят информация от всякакъв вид на адрес, по телефон или чрез електронна поща на адресите, които обичайно използват в търговската си дейност, както и чрез лицата, които обичайно или по силата на служебните си задължения са натоварени да приемат кореспонденция в кръга на обичайната търговска дейност на съответната страна.

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Откажете всички
Запази
Приемете всички Услуги
Open Privacy settings